Những câu nói hay về ngày maiNhững câu nói hay về ngày mai
July 18, 2019

Những câu nói bất hủ và ý nghĩa về tương lai hay nhất bằng tiếng anh

By Tran Tan

Những câu nói hay về ngày maiNhững câu nói hay về ngày mai

1. Mối nguy hiểm của quá khứ là con người bị biến thành nô lệ. Mối nguy hiểm của tương lai là con người có thể trở thành rô bốt.
The danger of the past was that men became slaves. The danger of the future is that man may become robots.
Erich Fromm
2. Và vì trạng thái hiện tại của một thực thể đơn giản tự nhiên đã là hệ quả của trạng thái trước đó của nó, vì vậy hiện tại của nó cũng tiềm ẩn tương lai.
And as every present state of a simple substance is naturally a consequence of its preceding state, so its present is pregnant with its future.
Gottfried Wilhelm Leibniz
3. Ngày hôm nay thật đẹp. Ngày hôm nay thật vui. Ngày mai là một ngày nữa.
Today was good. Today was fun. Tomorrow is another one.
Dr Seuss
4. Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai.
The cares of today are seldom those of tomorrow.
William Cowper
5. Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Real generosity toward the future lies in giving all to the present.
Albert Camus
6. Tôi sống trong hiện tại. Tôi không biết được tương lai sẽ mang đến điều gì. Tôi chỉ biết được sự thật ngày hôm nay. Đó là điều tôi viện tới để phụng sự, và tôi đem nó phụng sự với tất cả sự rõ ràng.
I am in the present. I cannot know what tomorrow will bring forth. I can know only what the truth is for me today. That is what I am called upon to serve, and I serve it in all lucidity.
Igor Stravinsky

Những câu nói hay về ngày mai

7. Tương lai thuộc về những ai tin tưởng vào cái đẹp của ước mơ.
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Eleanor Roosevelt
8. Lịch sử là gì? Đó là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh phản chiếu của tương lai trên quá khứ.
What is history? An echo of the past in the future; a reflex from the future on the past.
Victor Hugo
9. Tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. Hãy nhận lấy những tư tưởng của ngày hôm nay và giải phóng những tư tưởng của ngày hôm qua. Với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay.
A fresh mind keeps the body fresh. Take in the ideas of the day, drain off those of yesterday. As to the morrow, time enough to consider it when it becomes today.
Edward Bulwer Lytton
10. Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc mà bạn có thể để đến ngày kia.
Never put off till tomorrow what you can do the day after tomorrow.
Mark Twain
11. Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn’t arrived yet. I have just one day, today, and I’m going to be happy in it.
Groucho Marx

Những câu nói hay về ngày mai

12. Quá khứ là tro tàn; tương lai là gỗ. Chỉ ngày hôm nay là lửa sáng chói lòa.
Yesterday is ashes; tomorrow wood. Only today the fire shines brightly.
Ngạn ngữ Eskimo
13. Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.
I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.
James Joyce
14. Tương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm trong hiện tại.
The future depends on what we do in the present.
Mahatma Gandhi
15. Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai – nó luôn luôn đến đủ sớm.
I never think of the future – it comes soon enough.
Albert Einstein
16. Hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay!
Light tomorrow with today!
Elizabeth Barrett Browning
17. Chẳng có gì như một giấc mơ tạo dựng tương lai.
There is nothing like a dream to create the future.
Victor Hugo
18. Tương lai quan trọng với hiện tại biết bao nhiêu khi xung quanh anh là con trẻ.
How paramount the future is to the present when one is surrounded by children.
Charles Darwin
19. Khi người ta nói, ‘Cô ấy có tất cả’, tôi có một câu trả lời – Tôi chưa có ngày mai.
When people say, ‘She’s got everything’, I’ve got one answer – I haven’t had tomorrow.
Elizabeth Taylor
20. Một ngày hôm nay đáng giá hai ngày mai.
One today is worth two tomorrows.
Benjamin Franklin
21. Người ta vẫn nói hiện tại hoài thai tương lai.
It is said that the present is pregnant with the future.
Voltaire
22. Ngày mai là sự trào phúng ngày hôm nay, Và cho thấy điểm yếu của nó.
Tomorrow is a satire on today, And shows its weakness.
Edward Young

Những câu nói hay về ngày mai

23. Bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm và vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo tưởng, như hiện thực của hôm qua.
Whatever is a reality today, whatever you touch and believe in and that seems real for you today, is going to be – like the reality of yesterday – an illusion tomorrow.
Luigi Pirandello
24. Thế giới đầy những kẻ mà quan điểm về một tương lai thỏa mãn thực chất là sự quay trở lại quá khứ đầy lý tưởng.
The world is full of people whose notion of a satisfactory future is, in fact, a return to the idealised past.
Robertson Davies
25. Mối đe dọa lớn nhất hướng tới tương lai là sự thờ ơ.
The greatest threat towards future is indifference.
Khuyết danh
26. Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Don’t count what you lost, cherish what you have and plan what to gain because the past never returns but the future may fulfill the loss.
Khuyết danh
27. Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.
Today’s patience can transform yesterday’s discouragements into tomorrow’s discoveries. Today’s purposes can turn yesterday’s defeats into tomorrow’s determination.
William Arthur Ward
28. Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội.
The future has many names: For the weak, it means the unattainable. For the fearful, it means the unknown. For the courageous, it means opportunity.
Victor Hugo
29. Tương lai được mua bằng hiện tại.
The future is purchased by the present.
Samuel Johnson
30. Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại.
With the past, I have nothing to do; nor with the future. I live now.
Ralph Waldo Emerson

Qua những câu nói ý nghĩa trên đây các bạn hãy biết quý trọng hiện tại để tiến tới tương lai nhé. Ngoài ra, bạn có thể đọc được những câu danh ngôn, câu nói nổi tiếng, câu nói hay về các lĩnh vực trong cuộc sống của chúng tôi nhé.

Tìm kiếm bởi Google:

  • Những câu nói bất hủ và ý nghĩa về tương lai bằng tiếng anh
  • Những câu nói tăng độc lực bằng tiếng anh
  • Danh ngôn tiếng anh nói về cuộc sống